OR ARCHITECTEN werkt vanuit de kracht van het ontwerp in zijn ruimtelijke beleving.


Een concept dat zorgvuldig wordt onderzocht teneinde een draagvlak te kunnen vormen voor een duurzaam ontwerp.


Het resultaat is een realisatie op maat, voor elk uniek gegeven.


Een maatpak voor de opdrachtgever waarbij de schaal bepaald wordt door zijn omgeving en programma.


Elke opdracht moet zich kunnen onderscheiden in zijn unieke eigenschap, als een meerwaarde voor het ontwerp en zijn omgeving.


Privacyverklaring OR ARCHITECTEN bvba:


OR ARCHITECTEN bvba hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van klanten en de gegevens van de leveranciers en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens zodat hun privacy wordt gerespecteerd,


In onderstaande privacyverklaring geven we een heldere en transparante informatie over hoe OR ARCHITECTEN bvba omgaat met persoonsgegevens. OR ARCHITECTEN bvba volgt in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)


 


VERWERKINGSDOELEINDEN 


OR ARCHITECTEN bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klanten en leveranciers nodig voor het uitvoeren van de opdracht, de betalingen en om te voldoen aan alle wettelijke fiscale verplichtingen.


RECHTSGRONDEN


De persoonsgegevens van klanten of de gegevens van leveranciers worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op contractuele grond of op toestemming of wegens een wettelijke verplichting.


OVERMAKEN AAN DERDEN


Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende persoonsgegevens van een klant of leverancier doorgegeven aan zelfstandige medewerkers, architecten, aannemers, leveranciers, advocaat, FOD Financiën, BTW diensten, de rechtbanken en experten.


BEWAARPERIODE 


Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van klanten en gegevens van leveranciers worden bewaard gedurende 10 jaar, zijnde het verstrijken van alle burgerlijke en strafrechtelijke verjaringstermijnen.


RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS 


Klanten en leveranciers kunnen via OR ARCHITECTEN bvba/ architecten@orarchitecten.be altijd navragen welke gegevens er worden verwerkt en vragen om ze te verbeteren of om te laten wissen voor zover dit kan volgens het gerechtvaardigd belang, wettelijk of contractueel belang, of om te vragen om over te dragen.


KLACHT 


Indien klant of leverancier het niet eens is met de manier waarop gegevens worden verwerkt kan klant of leverancier zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).


X
>