Privacyverklaring OR ARCHITECTEN bv:


OR ARCHITECTEN bvba hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van klanten en de gegevens van de leveranciers en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens zodat hun privacy wordt gerespecteerd,


In onderstaande privacyverklaring geven we een heldere en transparante informatie over hoe OR ARCHITECTEN bv omgaat met persoonsgegevens. OR ARCHITECTEN bv volgt in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)


 


VERWERKINGSDOELEINDEN


OR ARCHITECTEN bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klanten en leveranciers nodig voor het uitvoeren van de opdracht, de betalingen en om te voldoen aan alle wettelijke fiscale verplichtingen.


RECHTSGRONDEN


De persoonsgegevens van klanten of de gegevens van leveranciers worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op contractuele grond of op toestemming of wegens een wettelijke verplichting.


OVERMAKEN AAN DERDEN


Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende persoonsgegevens van een klant of leverancier doorgegeven aan zelfstandige medewerkers, architecten, aannemers, leveranciers, advocaat, FOD Financiƫn, BTW diensten, de rechtbanken en experten.


BEWAARPERIODE


Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van klanten en gegevens van leveranciers worden bewaard gedurende 10 jaar, zijnde het verstrijken van alle burgerlijke en strafrechtelijke verjaringstermijnen.


RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS


Klanten en leveranciers kunnen via OR ARCHITECTEN bv/ architecten@orarchitecten.be altijd navragen welke gegevens er worden verwerkt en vragen om ze te verbeteren of om te laten wissen voor zover dit kan volgens het gerechtvaardigd belang, wettelijk of contractueel belang, of om te vragen om over te dragen.


KLACHT


Indien klant of leverancier het niet eens is met de manier waarop gegevens worden verwerkt kan klant of leverancier zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


X
>